Menu

 

 

 

Tematyka kartkówki: Konstytucja RP, Sejm, Senat, proces legislacyjny.

 

KONSTYTUCJA RP

 • Definicja Konstytucji RP – ustawy zasadniczej
 • Konstytucja określa: ustrój, ……..
 • Konstytucja chwalona 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat), zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. 16 lipca 1997 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i zarządził jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Weszła w życie 17 października 1997
 • Konstytucja stoi na straży trójpodziału władzy w państwie. Na czym polega trójpodział władzy w Polsce?
 • Elementy Konstytucji: preambuła, rozdziały, artykuły
 • Naczelne zasady Konstytucji RP
 • Prawa i obowiązki obywatela w świetle Konstytucji

Konstytucja jest ustawą zasadniczą w Polsce. Jako akt prawny o najwyższym znaczeniu posiada:

 • Szczególną treść - tzn. określa podstawowe zasady ustroju, kompetencje władzy państwowej i zawiera podstawowe prawa, obowiązki oraz wolności obywatelskie
 • Szczególną moc - wszystkie pozostałe akty prawne niższego rzędu koniecznie muszą być zgodne z konstytucją;
 • Szczególny tryb uchwalania - konstytucję, której treść uchwali poprzez większość kwalifikowaną Sejm oraz Senat, połączone razem w Zgromadzenie Narodowe, musi następnie przyjąć naród. Następuje to w drodze tak zwanego referendum konstytucyjnego. Aby została przyjęta musi się za nią opowiedzieć większość osób biorących udział w referendum;
 • Szczególny tryb zmiany - zmiana można dokonać w Konstytucji tylko poprzez drogę ustawową. Ustawę taką uchwala Sejm z większością przynajmniej dwóch trzecich głosów, przy czym w głosowaniu musi brać udział co najmniej połowa całkowitej liczby posłów, czyli 230.

 

 

SEJM I SENAT (podręcznik + slajdy na stronie szkoły)

 • Parlament = Zgromadzenie Narodowe = Sejm +Senat
 • Liczba posłów i senatorów
 • Wybory do Sejmu i Senatu: równe, tajne, powszechne, bezpośrednie. W Sejmie obowiązuje system proporcjonalny dotyczący przeliczania głosów na mandaty (podr. str.30)
 • Czynne i bierne prawo wyborcze
 • Kadencja Sejmu i Senatu
 • Immunitet poselski
 • Koalicja, opozycja
 • Próg wyborczy
 • Zadania Marszałka
 • Funkcje Sejmu: ustrojodawcza, kontrolna, kreacyjna + str. 16 podręcznik
 • Funkcje Senatu: uczestniczy w procesie uchwalania ustaw, opieka nad Polakami za granicą.. + str. 16 podręcznik
 • W jakich przypadkach zbiera się zgromadzenie Narodowe?

PROCES LEGISLACYJNY (podręcznik + kartka)

 • Co to jest inicjatywa ustawodawcza? Do kogo należy?
 • Rola Sejmu, Senatu, Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego w tworzeniu ustaw.

 

LATO W MIEŚCIE 2018

OBWODY SZKÓŁ

Niepodległa - MEN

Rozkład dzwonków

1% na rzecz RR

SZKOŁA W ZMIANIE

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
5264759