BIULETYN O SZKOLE

DLA KANDYDATÓW

 

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza  
w Gimnazjum  Nr 106 w Zespole Szkól Nr 70 w Warszawie

I.  Postanowienia ogólne

1        Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

2        Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3        Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować  czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,  wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

4        Klub jest organizacja młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo –wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.

5        Opiekę nad Klubem sprawują wyznaczona przez Dyrekcje Szkoły nauczyciele, którzy  czuwają nad tym aby działalność Klubu była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Klubu oraz prowadzi pracę formacyjna członków Klubu. Opiekun Klubu zajmuje się sprawami organizacyjnymi Klubu , a także są  łącznikami między uczniami a Dyrekcja Szkoły.

II.   Cele i sposoby działania

1.     Celem Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie uczniów  do świadomej, dobrowolnej  i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu

2.    Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących  pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3.    Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,  życia  kulturalnego i środowiska naturalnego.

4.  Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej słiżby poprzez organizowanie konkretnych  sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

5.   Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze  wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły  i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

6.  Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz  środowiska  szkolnego i lokalnego.

7.  Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

8.   Promocja idei wolontariatu w szkole.

9.    Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

10.    Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze   charytatywnym  (np. kwesty uliczne, WOŚP. koncerty  charytatywne itp.).

11.           Organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza dla uczniów  Gimnazjum Nr 106 w celu angażowania młodzieży  do działalności wolontariackiej.

12.    Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym  na trudności w nauce, w życiu rówieśniczym , w rodzinie, oraz działanie na rzecz społeczności szkolnej.

13.    Zwiększanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych, na cierpienie, na samotność, na choroby i niepełnosprawność szeroko pojętą.

14.    Tworzenie więzi miedzy uczniami /nauczycielami a środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.

15.    Rozwijanie empatii i zrozumienia, inspirowanie do aktywnego spędzania czasu np.;aktywana pomoc wolontariuszy  w organizowaniu zajęć w świetlicy szkolnej oraz w czasie trwania przerw śródlekcyjnych.

16.    Kształtowanie umiejętności  działania zespołowego, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się.

17.    Uwrażliwienie na  różne obszary ludzkiej  biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego.

18.    Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np: praca w świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom  w organizowaniu zajęć  różnego typu.

19.    Stała współpraca i włączanie się  w akcje prowadzone przez inne organizacje.

20.    Pomoc w działaniach Szkoły i wszystkich imprez szkolnych , różnego typu i różnym charakterze.

21.    Ścisła współpraca z biblioteką szkolną ,w oparciu o wspólnie ustalone zasady.

III.       Wolontariusze

1.  Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2.  Członkiem Klubu jest młodzież gimnazjum, respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu koordynatorom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.

3.  Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4 . Członkowie Klubu mogą podejmować pracę \v wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli  wywiązywać się z obowiązków domowych.

5.     Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troskąinnych

6.   Każdy członek Klubu systematycznie  przychodzi na spotkania organizowane w szkole , w celu uzyskania  informacji o ewentualnych potrzebach i potrzebujących.

7.  Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

8.    Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując s woj e zdolności i doświadczenie.

9.      Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować idee wolontariatu. Godnie  reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

10.      Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz  Regulaminie  Klubu.

11.     W przypadku , kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą  w Klubie Wolontariusza lub tez nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez konsekwecji  ale też nie otrzyma dodatkowych punktów za swoja pracę.

12.     Wymagana ilość godzin potrzebna do  uzyskania dodatkowych punktów jest zawarta w statucie szkolnym, który to jest dla nas odniesieniem, jeżeli chodzi o działalność naszego klubu.

IV.  Struktura Klubu Wolontariusza

1.   Na czele Klubu Wolontariusza stoi dwóch koordynatorów wolontariatu: Małgorzata Rębkowska i Marlena Kołaczkowska.

2.    Członkowie Klubu oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również bezpośrednio podlegają  Dyrekcji Szkoły.

3    Zgodnie z prawem uczniowie będą  zobowiązani do podpisania umowy , jeżeli praca ich będzie dotyczyła  obszaru naszej szkoły, zaś  praca poza szkoła  jest pod kontrolą i za przyzwoleniem  rodziców.

V. Obszary działania

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).

Ø  organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym, szkoła podstawowa i gimnazjum

Ø  współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  polegająca na regularnym  odwiedzaniu osób starszych i samotnych, pomocy w drobnych pracach domowych oraz  wspólnym spędzaniu wolnego czasu.

Ø  współpraca ze Świetlicą Środowiskową polegająca na pomocy   w nauce dzieciom i młodzieży, organizowaniu dla nich zabaw i imprez okolicznościowych.

Ø  współpraca  z Samorządem Szkolnym polegająca na udziale wolontariuszy w zbiórce  pieniędzy podczas WOSP. włączanie się w organizacje Święta Szkoły oraz innych  imprez.

Ø  współpraca z Domem Dziecka  poprzez organizowanie na terenie  naszej szkoły zbiórek charytatywnych na rzecz podopiecznych tej placówki.

Ø  współpraca z Centrum Zdrowia Dziecka poprzez organizowanie na  terenie  szkoły zbiórki zabawek, książeczek  z bajkami, kredek, gier i innych artykułów na rzecz małych pacjentów tego oddziału.

Ø  współpraca z fundacją  Caritas ,,Czyńmy dobro" poprzez zbieranie funduszy na  rozwój Szkoły dla dzieci  w Afryce.

Ø  współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Młodzieżowych  poprzez włączanie się w przedświąteczne zbiórki żywności dla potrzebujących.

Ø  współpraca z Polską Akcją Humanitarną polegająca na włączaniu się w organizację różnych akcji charytatywnych w celu przybliżenia młodzieży ogólnoświatowych problemów  związanych z ubóstwem i trudnymi warunkami życia.

VI. Nagradzanie wolontariuszy

1.     Nagradzanie wolontariuszy odbywa się na zakończenie roku szkolnego, podczas  którego przedstawiane jest sprawozdanie podsumowujące działalność Klubu Wolontariusza.

2.    Formy nagradzania.

§   wyrażenie uznania słownego.

§   pochwała na forum szkoły,

§   umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, na stronie internetowej szkoły.

§   wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.

3    Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności  wolontariusza.

4   Uczniowie klas III , otrzymują informacje na świadectwie szkolnym, dzięki czemu mają dodatkowe punkty , które to są  brane pod uwagę przy przyjmowaniu uczniów do szkól średnich

WSPÓLDZIAŁANIE  ODPOWIEDZIALNOŚĆ LOJALNOŚC OBIEKTYWIZM NADZIEJA TWÓRCZOŚC AKTYWNOŚĆ  RZECZYWISTOŚĆ  INSPIRACJA  AKCEPTACJA TOLERANCJA

 

 

Na pierwszym spotkaniu członków  Klubu wybierzemy zarząd oraz ustalimy MOTTO .

 

KARTA UCZNIA

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4759752