Menu

 

STATUS PRAWNY

Szkoła Podstawowa nr 204 im. 19. Pułku Ułanów Wołyńskich w Warszawie jest szkołą publiczną.

 

Szkoła jest jednostką budżetową.

Organem prowadzącym szkołę jest miasto stołeczne Warszawa.

 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Podstawą prawną działalności

Szkoły jest:

1. Uchwała nr XLV/1081/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą

Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 1943) zwana dalej ustawą o systemie oświaty oraz obowiązujące przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15

października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. 2012 poz. 1129);

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), zwana dalej ustawą, oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w tym  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;

4. Statut szkoły.

Wyszukiwanie

Egzamin ósmoklasisy

karta zwolnienia

Biuletyn szkolny

Budżet obywatelski

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Szkolny newspaper

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6364913