STATUS PRAWNY

Zespół Szkół nr 70 w Warszawiejest szkołą publiczną.

 

W skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 204 imienia 19. Pułku Ułanów Wołyńskich

i Gimnazjum nr 106 imienia 19. Pułku Ułanów Wołyńskich

 

Na pieczęciach szkoły używana jest nazwa szkoły w pełnym brzmieniu.

Zespół jest jednostką budżetową.

Organem prowadzącym szkołę jest miasto stołeczne Warszawa.

 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Podstawą prawną działalności Zespołu jest:

1) akt założycielski – nadany uchwałą Nr  XXXVII/864/2004 Rady m.st .  Warszawy  z dnia 16 września 2004 r.

2) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 1996r Nr 67, poz. 329 ze zm.) zwana dalej ustawą o systemie oświaty.

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002 roku Nr 126, poz.1078).

4)statut zespołu.

 

 

 

Z życia szkoły...

 

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4822970