Menu

 

"Realizacja programu profilaktycznego możliwa dzięki sfinansowaniu przez Wydział Zdrowia Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer"

 

SPÓJRZ INACZEJ

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Od 2012 r. w klasach 0 – III SP jest realizowany program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”. Nasi nauczyciele najpierw uczestniczyli w kilkudniowym szkoleniu umożliwiającym uzyskanie uprawnień do prowadzenia tych zajęć a następnie złożyli zapotrzebowania i oferty do Wydziału Zdrowia UD Wawer na realizację ich. Cieszymy się, że ten ceniony program może być systematycznie realizowany w naszej szkole a Rodzicom dziękujemy za wyrażenie zgody na uczestniczenie Dzieci w nim.

Od IX 2013 programem będą objęte też klasy IV-VI i GM

Dokładny opis  programu

Informacja o programie „Spójrz Inaczej”:

  • Jest to autorski program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum, opracowany  przez, A. Kołodziejczyka, E. Czemierowską i T. Kołodziejczyka. Został opublikowany w 1993 roku, od tej pory jest  wprowadzany na terenie całego kraju.
  • Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania problemów Alkoholowych, jego skuteczność została potwierdzona na podstawie badań.
  • Zawiera scenariusze zajęć do systematycznej pracy z wszystkimi klasami szkoły podstawowej w ciągu całego roku szkolnego (około 25godzin lekcyjnych na każdą klasę).
  • Program  obejmuje pięć działów tematycznych: 1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji  2. Budowanie poczucia własnej wartości   3. Funkcjonowanie w grupie 

4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów 5. Dbanie o swoje zdrowie i profilaktyka uzależnień.

 Treści Programu „Spójrz Inaczej” w poszczególnych klasach są realizowane metodami i technikami odpowiednimi do wieku uczniów; rozkład treści również bierze pod uwagę cele rozwojowe właściwe dla danego etapu nauczania i wychowania.

Zajęcia w klasach 0-III poświęcone są   w dużej mierze rozumieniu swoich uczuć i emocji, braniu za nie odpowiedzialności oraz  dawaniu sobie rady z  trudnymi uczuciami, takimi jak smutek, złość czy wstyd. Kładziony jest nacisk na dbanie o pozytywną samoocenę i uczenie konstruktywnego wyrażania złości, co stanowi  podstawę profilaktyki agresji i przemocy.

 

Cele programu

 

            Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności współżycia z innymi i  znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające.

 

1.         Uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i innych.

2.         Zwiększenie umiejętności lepszej komunikacji z innymi ludźmi.

3.         Kształtowanie poczucia własnej wartości.

4.         Rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi uczuciami – lękiem, gniewem, złością.

5.         Kształtowanie postaw prospołecznych – uczenie tolerancji, akceptacji, budowania udanych relacji z innymi.

6.         Rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych w kontaktach z innymi ludźmi.

7.         Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

8.         Rozwijanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w sprawie używania substancji psychoaktywnych.

 

Formy i metody realizacji zadania

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez jedną godzinę w oparciu o scenariusze zajęć do systematycznej pracy z podręcznika „Spójrz Inaczej”. Prowadzone są metodami aktywizującymi tzn. w taki sposób aby umożliwić uczniom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń. Podczas realizacji są wprowadzane różne techniki, dostosowane do zainteresowania tematem, umiejętnościami radzenia sobie z przedstawionymi problemami i poziomem aktywności uczniów. Prowadzący zajęcia ma możliwość swoimi uwagami, komentarzami a także przez „zabawy na niby” doskonalić rozumienie i pomagać dzieciom rozwijać umiejętności wglądu w siebie samych. Poprzez takie działanie dzieci będą miały szansę poszerzyć krąg własnych doświadczeń i nauczyć się więcej niż przez upominanie i udzielanie wskazówek przez dorosłych.

 

Koordynatorem działań w zakresie programu „Spójrz Inaczej” dla klas 0 – III SP jest pedagog szkolny – Magdalena Adamska

 

Wyszukiwanie

Egzamin ósmoklasisy

karta zwolnienia

Biuletyn szkolny

Budżet obywatelski

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Szkolny newspaper

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6364622