Menu

 

 

LEKCJA 1

1.      1. Na „dysku C”, lub w „Moich dokumentach” stworzyć swój folder.

3.      2.. Skopiować teksty do Word’a  i zapisać pod takimi samymi nazwami w swoim folderze.
    1. Regulamin pracowni komputerowej
    2. Wymagania edukacyjne z informatyki

4.      3. Aby tekst był czytelny i przejrzysty należy:

dodać:

·         Numerowania

·         Punktory

·         Podkreślenia, pogrubienia

·         Tabulatory

·         Cieniowanie tekstu

·         Numery stron

·         Word Art

·         4 obrazy tematyczne

zmienić:

·         W tytułach i podtytułach kolor  i wielkość czcionki

REGULAMIN PRACOWNI KOMUTEROWEJ

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ Zespół Szkół nr 70 w Warszawie

- pracownia komputerowa stanowi wspólne dobro uczniów  nauczycieli i pracowników szkoły wszyscy korzystający z pracowni winni dbać o jej stan

- w pracowni uczniowie mogą przebywać tylko wówczas gdy obecny jest w niej nauczyciel prowadzący zajęcia

- zasobami sprzętowymi i programowymi zarządzają opiekunowie pracowni  i tylko za ich zgodą możliwa jest jakakolwiek zmiana konfiguracji sprzętowej i programowej pracowni

- obowiązkiem uczniów jest znajomość regulaminu pracowni jego nieznajomość nie zwalnia od odpowiedzialności za powierzone zasoby

- obowiązkiem użytkowników pracowni jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku oraz przestrzeganie regulaminu i przepisów bhp

- w czasie lekcji uczeń zajmuje wyznaczone mu przez nauczyciela  stałe miejsce  ewentualna zmiana miejsca odbywa się tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia

- przed przystąpieniem do pracy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić stan sprzętu  na którym zamierza pracować o  zauważonych usterkach sprzętowych i programowych należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia

- po zakończonej lekcji należy uporządkować stanowisko pracy i dosunąć krzesła

- wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych i „czatowania” jest zabronione

- zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia i picia

- obowiązkiem ucznia jest przechowywanie plików zawierających ćwiczenia wykonywane na zajęciach

- nie wolno odwiedzać stron www oraz przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami etycznymi i moralnymi

- po stwierdzeniu że w zasobach użytkowników znajdują się niedozwolone dane zasoby takiego użytkownika zostają skasowane bez uprzedzenia a wobec twórcy lub właściciela takich danych zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje

-usuwanie istniejących na dyskach twardych plików czy zasobów innych użytkowników ich modyfikacja lub ukrywanie jest zabronione

- w pracowni nie wolno tworzyć oraz instalować programów niszczących zasoby programowe i sprzętowe (wirusy trojany  inne programy) oraz eksperymentować z takimi programami

- nie wolno kasować plików i zmieniać wyglądu pulpitu

- kategorycznie zabrania się instalowania w pracowni jakiegokolwiek oprogramowania przyniesionego z zewnątrz

- niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw zmian konfiguracji sprzętu samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatur  monitorów  myszy rozkręcanie jednostek centralnych  przyłączanie lub odłączanie kabli sieciowych lub zasilających  włączanie lub wyłączanie tablicy zasilającej itp.)

- zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów  wiadomości zdjęć lub zostawianie na pulpicie systemu operacyjnego obraźliwych obrazów lub napisów

- użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego kradzieżą lub wandalizmem

-nieprzestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej przekłada się na ocenę z informatyki oraz ocenę z zachowania

OBWODY SZKÓŁ

Rozkład dzwonków

Niepodległa - MEN

1% na rzecz RR

SZKOŁA W ZMIANIE

Piękno naszej Ojczyzny

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie

 

Budżet partycypacyjny

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
5182245