Menu

Rozkład dzwonków

 

 

TEKST DO SFORMATOWANIA  WEDŁUG POLECEŃ NAUCZYCIELA


Wymagania edukacyjne z informatyki
Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:

Umiejętności:

rozwiązywanie problemów za pomocą komputera

posługiwanie się komputerem

korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania

stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się

łączenie umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną

Wiadomości:

znajomość podstawowych metod pracy na komputerze

znajomość podstawowych pojęć i metod informatyki

znajomość wspólnych praw i mechanizmów informatyki, wiedza i umiejętność

jej praktycznego wykorzystania w zakresie bezpieczeństwa i higieny podczas

pracy przy komputerze

Postawa:

udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek)

udział w życiu szkoły (przygotowywanie prezentacji, gazetek itp.)

przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej

reprezentowanie klasy i szkoły w konkursach przedmiotowych.

Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów

praca przy komputerze

uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco)

sprawdzian umiejętności pracy przy komputerze

test wiadomości

prace dodatkowe - referaty, plansze dydaktyczne, prezentacje prac

udział w konkursach

Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane
są na stopnie wg następującej skali:


100 % + zadanie dodatkowe             celujący
powyżej 90% -100%                          bardzo dobry
powyżej 75% - 90%                           dobry
powyżej 50% - 75 %                          dostateczny
50 % - 30 %                                       dopuszczający
29% -0%                                            niedostateczny

Kryteria oceniania

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

- posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego,

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych źródeł

- wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji

- wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace,

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,

- wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne..)

Ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

- sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami,

- samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,

- biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

-  biegle i bezpiecznie obsługuje komputer,

- biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

- dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,

- posługuje się terminologią informatyczną, ~ poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie pracy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

- w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę

- zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem,

- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,

- nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań programowych, nawet z pomocą nauczyciela,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

- częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału

- częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować,

- bezpiecznie obsługuje komputer,

- zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela,

- ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:

- nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,

- nie zna terminologii informatycznej,

- nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera.

WZORY DO ZADANIA 2

w PDF

klasa 1

klasa 3

Powrót

 

LATO W MIEŚCIE 2018

DOBRY START

Wyprawka dla 1 klasy

Poradnik MEN

List MEN

List Zarządu Dzielnicy

OBWODY SZKÓŁ

Niepodległa - MEN

Karta ucznia

SZKOŁA W ZMIANIE

WARS i SAWA

Współpracujemy z

Biuletyn szkolny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5351951