Menu

 

 

Konkursu Literackiego

100 prac na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Temat: Napisz pracę, która będzie nawiązaniem do słów z „Pana Tadeusza”

Polak, chociaż stąd między narodami słynny, Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny, Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata, W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata, Walcząc z ludźmi i z losem, póki mu śród burzy Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz

 

1.    Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 204 im.19. Pułku Ułanów Wołyńskich

2.    Zasięg: Konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 204 oraz oddziałów gimnazjalnych Gimnazjum nr 106.

3.    Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

4.    Cel: propagowanie twórczości literackiej, promowanie młodych talentów, wymiana doświadczeń między uczestnikami, otwarcie się na szeroko pojęty problem historii Polski, patriotyzmu.

5.    Kategorie konkursowe:

·         proza (krótkie opowiadanie, nowela, format A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5); tematyka zgodna z przesłaniem konkursu.

·         Wiersz o tematyce zgodnej z przesłaniem konkursu.

6.    Do konkursu zgłaszane prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.

7.    Prace należy przekazać do 31 października 2018 (włącznie) nauczycielom polonistom.

8.    Nie należy przynosić utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji nastąpi dyskwalifikacja uczestnika, laureata i unieważnienie nagrody.

9.    Prace niezgodne z regulaminem nie będą przyjmowane. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu. Organizatorzy nie zwracają przekazanych materiałów.

10.Nagrodzone prace  lub ich fragmenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 204 www.bajkowa.waw.pl/Wszystkie prace stworzą biuletyn, który przekazany zostanie do biblioteki szkoły

11.Jury przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy IV – VI, klasy VII – VIII oraz gimnazja (nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia).

12.Jury powołuje organizator.

13.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej SP204   do 9 listopada 2018 roku

14.Nagrody zostaną rozdane na uroczystości Święta Szkoły 9 listopada 2018 roku.

15.Szczegółowych informacji udzielają koordynatorki konkursu:

Magdalena Duraj – Kwas (694755541) oraz Agata Ludwiniak (691916714)

16.Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga organizator.

17.Szkoła Podstawowa nr 204, reprezentowana przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe podane w zgłoszeniu jedynie w celu organizacji konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział  w konkursie bez ich podania nie jest możliwy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły itp., zwłaszcza w stosunku do osób nagrodzonych i wyróżnionych, w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach (strona internetowa, ulotki promocyjne, zdjęcia pamiątkowe) za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą.

18.Zgłoszenie ucznia do konkursu oznacza w rozumieniu organizatora zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie.

Wyszukiwanie

 

Rekrutacja 2019/20

Niepodległa - MEN

BIULETYN 2018/19

LEKKI PLECAK

 

Karta ucznia

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

WARS i SAWA

Współpracujemy z

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
5446905