Menu

 

SZKOŁA W ZMIANIE 2017/2018

Mediacje poprawiają relacje!

20 czerwca w naszej szkole celebrowaliśmy Szkolny Dzień Mediacji. Słoneczna pogoda i letnia atmosfera zachęcały do radosnego promowania konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Uczniowie mieli możliwość porozmawiać ze szkolnymi mediatorami i dowiedzieć się w jaki sposób mogą poprawić nawet te trudne relacje ze swoimi rówieśnikami. Dla wszystkich uczestników przygotowano liczne atrakcje takie jak: "Drzewko dobrych słów", "Radosny quest na wakacje" czy "Balonową motywację". Rozdawaliśmy też słodki poczęstunek "za jeden uśmiech i dobre słowo". Dzieci miały także możliwość zgłoszenia próśb o interwencję do "Pudełka wsparcia". Mediacje są trudnym zagadnieniem, szczególnie dla dzieci w wieku szkolnym, jednak wierzymy, że poprzez zabawę i aktywnie wspólnie spędzony czas zbudujemy nasz "mediacyjny kapitał":) SZANUJ KOCHAJ ROZMAWIAJ Dziękujemy za wspaniałą pozytywną energię Szkolnemu Klubowi Mediacji i Świetlicy:) Justyna Kowalczyk-Marek

Powrót

Szkoła w zmianie - nowoczesne technologie

W ramach projektu Szkoła w zmianie realizowanego przez naszą szkołę, przygotowaliśmy film z lekcji programowania.

Nowoczesne technologie stanowią pomoc w procesie dydaktycznym, wychowawczym i poznawczym, stanowią także szansę poszerzenia oferty edukacyjnej oraz podniesienia poziomu kształcenia i zwiększenia jego efektywności.

Nagrane zajęcia to kółko pozalekcyjne dla uczniów klas IV-VII, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia informatyczne. Koło Scratch działa od 2015 roku, w tym roku prowadzi p. Agata Grzelak.

Temat lekcji: Kartka świąteczna w programie Scratch

Nagranie i montaż Małgorzata Pawlik. Film jest tylko do wykorzystania przez nauczycieli SP 204, jako forma samodoskonalenia i wymiany dobrych praktyk.

Małgorzata Pawlik

Szkoła w zmianie - nowoczesne technologie

Powrót

IX Warszawskie Forum Edukacyjne

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 204 im. 19. Pułku Ułanów Wołyńskich Monika Prochot 1 grudnia 2017 roku wzięła udział w IX Warszawskim Forum Edukacyjnym nt. „Uczeń i nauczyciel w nowej szkole – działania wspierające warszawskie szkoły w czasie zmian oświatowych” organizowanym przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz doradców metodycznych m.st. Warszawy.

Forum to adresowane było do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkoli oraz przedstawicieli placówek edukacji pozaszkolnej.

Pani Dyrektor podzieliła się doświadczeniem związanym z udziałem naszej szkoły w ramach Warszawskiego Modelu Wspomagania w projekcie „Szkoła w zmianie” , do którego przystąpiliśmy w ubiegłym roku szkolnym.

IX Warszawskie Forum Edukacyjne zakończyło się spektaklem muzycznym Teatru Punkt pt. „Faust”.

Szkoła w zmianie

Powrót

MEDIACJE

W ramach projektu Szkołą w zmianie realizowanego przez naszą placówkę, rozpoczęliśmy szkolenie  grupy uczniów - wolontariuszy. Chcemy, aby pełnili oni rolę mediatorów rówieśniczych w swoich klasach. Oto kilka podstawowych informacji dotyczących realizowanego projektu:
Czym są mediacje ?
W środowisku szkolnym, gdzie uczniowie spędzają ze sobą dużo czasu, wykonując wiele zróżnicowanych zadań, nierzadko w atmosferze rywalizacji i stresu, nietrudno o sytuacje konfliktowe. Naturalny w tym wieku brak życiowego doświadczenia i trudności w kontrolowaniu reakcji mogą prowadzić do rozwiązywania sporów i konfliktów poprzez zachowania agresywne (agresja fizyczna, słowna, przeniesiona). Agresja skutkuje zazwyczaj eskalacją konfliktu, utrwalają się wrogie relacje, nierzadko w coraz szerszym gronie osób wciąganych do kłótni przez skonfliktowane strony. W tych warunkach szczególnego znaczenia nabiera znajomość i wprowadzanie w życie konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów. Do jednych z nich należy mediacja.
Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie, w obecności osoby trzeciej - mediatora, który jest bezstronny, neutralny i akceptowany przez strony.
Nadrzędnym celem mediacji jest udzielenie przez mediatora skonfliktowanym osobom pomocy w osiągnięciu przez nie własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia dotyczącego przedmiotu sporu.


Mediacja pozwala stronom na:

  • przedstawienie faktów z własnej perspektywy,
  • wyrażenie swoich uczuć,
  • współdecydowanie w swojej sprawie,
  • zamianę walki na konstruktywne działanie w kierunku rozwiązania problemu,
  • zrozumienie wyrządzonej krzywdy, zadośćuczynienie, uzyskanie wybaczenia,
  • zawarcie ugody zgodnej z potrzebami i interesami stron bez narzucania rozwiązań przez inne osoby, instytucje,
  • naprawę i utrzymanie w przyszłości dobrych wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami sporu.


Zasady mediacji i rola mediatora
Strony konfliktu uczestniczą w mediacji dobrowolnie, mają prawo wycofać się na każdym etapie procesu mediacyjnego. Wszystko, dzieje się podczas mediacji, jest poufne. Mediator nie narzuca stronom swoich rozwiązań, to strony konfliktu wypracowują własne kompromisowe porozumienie, zgodne z ich potrzebami i interesami.
Mediator czuwa nad przebiegiem spotkania, przestrzeganiem zasad, procedur. Stosując odpowiednie techniki mediacyjne, pomaga stronom lepiej zrozumieć istotę sporu, jego uwarunkowania, sprecyzować wzajemne oczekiwania, urealnić propozycje rozwiązania sporu, zachęcić do szukania alternatywnych rozwiązań.


Mediacje rówieśnicze
Rolę mediatorów pełnią w szkołach uczniowie-wolontariusze, cieszący się dobrą opinią, odpowiedzialni, spokojnego usposobienia, odpowiednio przeszkoleni w zakresie technik komunikacyjnych i mediacyjnych. Do programu włącza się całe środowisko szkolne: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie a także rodzice uczniów

Szkolenie będzie prowadziła psycholog Pani Renata Śmietanka wraz z trenerem warsztatów umiejętności psychospołecznych i nauczycielem języka angielskiego Panią Justyną Kowalczyk-Marek.

Wyszukiwanie

Egzamin ósmoklasisy

karta zwolnienia

Biuletyn szkolny

Budżet obywatelski

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Szkolny newspaper

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wyświetleń:
6364668