BIULETYN O SZKOLE

DLA KANDYDATÓW

 

 

JADŁOSPIS

 Opłaty za obiady, za miesiąc czerwiec przyjmowane będą w dniach: 29 - 31 V 2017 w godz. 7ºº do 17ºº w pokoju intendenta.

Koszt jednego obiadu: 5 zł.

Miesięczna opłata za czerwiec 2017r wynosi: 70 zł

Zachęcamy do płatności za obiady przelewem na konto

 Zapisy na obiady szkolne na rok 2016/2017

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć osobiście do intendenta lub przesłać na adres:

Wpłatę za obiady należy dokonać najlepiej przelewem na konto Dzielnicowego Biura Finansów i Oświaty miasta stołecznego Warszawy

Nr : 50 1030 1508 0000 0005 5099 7096

lub gotówką w wyznaczonym terminie w pokoju intendenta.

na rok szkolny 2016/2017

POBIERZ PLIK W WORD

Powrót

Opłata za obiady przelewem na konto:

Dzielnicowego Biura Finansów i Oświaty miasta stołecznego Warszawy, ul. Włókiennicza 54

   Nr : 50 1030 1508 0000 0005 5099 7096

Przelew powinien zawierać:

_ imię i nazwisko dziecka spożywającego obiady,

_ klasa (Gimnazjum czy Szkoła Podstawowa),

_ miesiąc za który dokonywana jest wpłata,

_ kwota (wysokość opłat za każdy miesiąc wyliczana jest przez intendentkę stołówki

i umieszczana na stronie internetowej www.bajkowa.edu.pl)

 Regulamin dla uczniów korzystających z obiadów

w Zespole Szkół nr 70 w Warszawie ul. Bajkowa 17/21

rok szkolny 2016/2017

1.       Obiady w stołówce szkolnej wydawane są  wyłącznie za okazaniem „KARTY OBIADOWEJ” wydawanej co miesiąc.

2.       Każdy uczeń kl IV-VI SP oraz I-III Gimn. korzystający z obiadów szkolnych ma bezwzględny obowiązek noszenia karty obiadowej. Zagubienie karty spowoduje wstrzymanie wydawanych posiłków do czasu wykupienia „DUPLIKATU KARTY”.
3.       Koszt jednego obiadu w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 5 zł.

4.       Miesięczny koszt obiadów wyliczony jest wg.: stawka obiadowa x ilość dni nauki w danym miesiącu.
5.       Odpłatność za obiady przyjmowana jest:
_ gotówką w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obiadowy np. wpłaty za październik do 30 września
_
przelewem na konto:
Dzielnicowego Biura Finansów i Oświaty miasta stołecznego Warszawy Nr: 50 1030 1508 0000 0005 5099 7096
Przelew powinien zawierać:
_ imię i nazwisko dziecka spożywającego obiady,
_
klasa (Gimnazjum czy Szkoła Podstawowa),
_ miesiąc za który dokonywana jest wpłata,
_
kwota (wysokość opłat za każdy miesiąc wyliczana jest przez intendentkę stołówki i umieszczana na stronie internetowej www.bajkowa.edu.pl)
6.       Wszelkie zmiany w wysokości opłat tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentką stołówki !!!
7.       Brak opłat w wyznaczonym terminie spowoduje wstrzymanie wydawanych posiłków.

Bardzo prosimy  terminowe dokonywanie wpłat.

8.       Rezygnację z obiadów należy zgłaszać u intendentki przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację tel. 615 73 43 wew. 25,

9.       Brak zgłoszonej rezygnacji spowoduje dalsze naliczanie opłat za posiłki.

10.    Zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności zgłoszonej u intendentki do godz. 9_ tej

11.    Niezgłoszona nieobecność niepodległa zwrotowi kosztów.

12.    Obowiązek zgłaszania zbiorowych wyjazdów na wycieczki spoczywa na wychowawcy klasy (3 dni przed planowanym terminem wyjazdu).

13.    Uczniowie spożywają obiady w ściśle określonych przez Dyrektora Szkoły turach dla każdej z klas.
14.    Podczas spożywania posiłków uczniów obowiązuje przestrzeganie regulaminu  stołówki.
15.    Brak opłaty za posiłki w wyznaczonym terminie lub niewłaściwe zachowanie na stołówce może spowodować wykreślenie z listy obiadowej.

 

 

LATO W MIEŚCIE 2017

KARTA UCZNIA

Bezpieczne wakacje

Apele podsumowujące

 

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
4715647